Obchodní podmínky MOUNTAIN GUIDES 9000, s.r.o.

1.Úvodní ustanovení

1.1. Identifikace poskytovatele akce

Společnost MOUNTAIN GUIDES 9000 s.r.o., IČO: 288 063 87, se sídlem na adrese Dolní Adršpach 7, PSČ 549 57, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 28370 vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové (dále jen „MG9000“), prohlašuje, že je oprávněna zajišťovat aktivity spadající do oblasti průvodcovské činnosti horské včetně příslušného živnostenského oprávnění

1.2. Obchodní podmínky

Tyto Obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) upravují práva a povinnosti mezi MG 9000 a zákazníkem vyplývající ze smlouvy o poskytnutí služeb.

1.3. Smluvní rámec

Smluvní rámec, kterým se řídí vzájemné vztahy mezi MG 9000 a zákazníkem, tvoří Smlouva, tyto Podmínky a také popis konkrétní akce a další informace uvedené k ní v nabídce MG 9000 na internetových stránkách www.mg9000.cz, případně dalších internetových stránkách, které MG9000 může v budoucnu pro své podnikání využívat, nebo jiné formě nabídky, stejně jako informace ke konkrétní akci uvedené v případných tištěných nebo jiných propagačních materiálech MG9000 či jejich partnerů nabízejících její služby. V případě rozporu mezi úpravou těchto Podmínek a Smlouvy má přednost Smlouva. Záležitosti a otázky, které v těchto Podmínkách, ani jinde ve smluvním rámci, nejsou výslovně upraveny, se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění účinném k okamžiku uzavření smlouvy (dále jen „Občanský zákoník“).

2. Uzavření Smlouvy, zdravotní a vízové předpoklady

1.1.Uzavření smlouvy

Smlouva musí být uzavřena písemně. Za dodržení písemné formy se považuje též e-mailová komunikace nebo jiná elektronická komunikace nevzbuzující pochybnosti o tom, kdo ji odeslal, stejně jako využití online formuláře.

2.2 Rezervace

Není-li z komunikace mezi MG9000 a zákazníkem jednoznačné něco jiného, podává návrh na uzavření Smlouvy zásadně zákazník. Pro vyloučení pochybností, informace uvedené MG9000 na jejích internetových stránkách nebo v jiných materiálech se považují za pouhou prezentaci nabízených služeb a nepředstavují závazný návrh na uzavření smlouvy. Rezervace zákazníka je návrhem na uzavření smlouvy (nabídkou) a nelze bez souhlasu MG9000 odvolat. Rezervace se automaticky ruší, pokud není ze strany MG9000 akceptována nejpozději do 2 (dvou) týdnů, není-li v nabídce MG9000 ke konkrétnímu zájezdu uvedena jiná lhůta. Platnost rezervace zaniká také v případě, že ji MG9000 výslovně odmítne (např. z kapacitních důvodů).

2.3.Akceptace

Smlouva se uzavírá okamžikem, kdy MG9000 zákazníkovi jednoznačně potvrdí, že jeho rezervaci přijímá. Pro vyloučení pochybností, pouhé potvrzení MG9000 o tom, že obdržela rezervaci zákazníka, aniž by výslovně potvrdila, že ji akceptuje, se nepovažuje za přijetí návrhu zákazníka na uzavření Smlouvy.

2.4.Záloha

Je-li v nabídce ke konkrétní akci vyžadováno složení zálohy na cenu akce v určité výši, případně pokud si MG 9000 složení takové zálohy kdykoli před uzavřením Smlouvy vyžádá, je složení zálohy v příslušné výši podmínkou účinnosti Smlouvy. Pokud zákazník zálohu ve stanovené lhůtě nesloží, je MG9000 oprávněna Smlouvu kdykoli vypovědět.

2.5.Uzavření smlouvy za více osob

Pokud zákazník objednává či uzavírá Smlouvu za více osob, resp. pokud na zájezd přihlašuje více osob, prohlašuje a zaručuje MG 9000, že k tomu disponuje platným zmocněním od všech přihlašovaných osob a dále souhlasem těchto osob s těmito Podmínkami a dalšími ustanoveními smluvního rámce a dále s předáním jejich osobních údajů MG 9000, která je oprávněna tyto údaje v nezbytném rozsahu zpracovat, a to včetně citlivých údajů týkajících se zdravotního stavu a jiných vlastností přihlášených osob relevantních s ohledem na účast na konkrétní akci. Přihlašovatel vždy spoludluží MG9000 za zaplacení celé ceny akce ze strany všech jím přihlášených osob.

2.6.Uzavření smlouvy s nezletilým

Za nezletilé uzavírá Smlouvu MG9000 zásadně rodič nebo jiný zákonný zástupce. Kdo Smlouvu za nezletilého s MG9000 uzavřel, prohlašuje, že je jeho zákonným zástupcem nebo osobou jinak oprávněnou za nezletilého jednat a že bez výhrad souhlasí s účastí nezletilého na dané akci a jejím plném programu, ledaže výslovně uvede jinak.

2.7.Pasové a vízové požadavky

MG900 sdělí zákazníkovi před uzavřením Smlouvy údaje o pasových a vízových požadavcích, lhůtách pro jejich vyřízení a sdělí mu také, jaké zdravotní doklady jsou pro konkrétní akci vyžadovány. Zákazník bere na vědomí, že veškeré údaje o vízových, pasových a zdravotních požadavcích připravuje MG9000 pro občany České republiky. Cizí státní příslušníci si tyto záležitosti zjišťují sami, případně po dohodě ve spolupráci s MG9000.

3. Potvrzení o zájezdu, podrobné pokyny

3.1  Potvrzení o akci

MG9000 může zákazníkovi vydat po uzavření Smlouvy potvrzení o akci obsahující důležité informace. Pokud není potvrzení o akci vydáno, nahrazuje jej Smlouva, tj. kompletní smluvní rámec.

3.2 Podrobné pokyny

MG9000 doručí zákazníkovi nejpozději 7 (sedm) dnů před zahájením akce podrobné pokyny, v nichž dle potřeby doplní podrobné a pro zákazníka důležité pokyny a informace k účasti. Pokud zákazník podrobné pokyny ve shora uvedené lhůtě neobdrží, kontaktuje za tímto účelem MG9000. Zákazník se zavazuje respektovat požadavky, informace a dle okolností též doporučení uvedená v podrobných pokynech a zejména včas upozornit MG9000 na jakékoli okolnosti, které by podmínkám účasti na konkrétním akci mohly odporovat nebo jeho zdárný průběh ohrozit. MG9000 si vyhrazuje právo vyloučit z účasti na akci zákazníka, který v rozporu s podrobnými pokyny není dostatečně vybaven tak, aby mohl akci bezpečně absolvovat, nebo jehož zdravotní stav či kondice zjevně neodpovídá podmínkám konkrétní akce. V případě vyloučení z akce podle předchozí věty nevzniká zákazníkovi právo na jakoukoli náhradu či kompenzaci.  

4. Cena

4.1 Cena

Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, určuje se cena každé akce či jiné služby podle nabídky MG9000 prezentované na jejích internetových stránkách nebo v jiných materiálech (včetně e-mailové komunikace), na jejichž základě zákazník učinil návrh na uzavření smlouvy (rezervaci). Nárok na zaplacení celé ceny vzniká MG9000 okamžikem uzavření smlouvy. 

4.2 Služby zahrnuté v ceně

Cena akce zahrnuje výhradně služby, které jsou v nabídce výslovně uvedeny v sekci „v ceně zahrnuto“. Cena zejména nezahrnuje nepovinné či variabilní náklady. Cena akce může být zaplacena hotově nebo bezhotovostním převodem. Platební údaje jsou uvedeny na internetové stránce MG9000, případně je MG9000 sdělí zákazníkovi jiným vhodným způsobem. Není-li dohodnuto jinak, zavazuje se zákazník zaplatit MG9000 cenu akce následovně:

(i) 50 % ceny akce a všech objednaných doplňkových služeb při uzavření Smlouvy

(ii) zbývající část ceny akce nejpozději 2 (dva) měsíce přede dnem odjezdu.    

V případě, že bude Smlouva uzavřena méně než 2 (dva) měsíce přede dnem odjezdu na akci, zavazuje se zákazník zaplatit MG9000 celou cenu při uzavření Smlouvy.

4.3 Odstoupení pro nezaplacení

MG 9000 je oprávněna v případě nedodržení platebních podmínek od Smlouvy odstoupit. Zákazník bude o odstoupení vyrozuměn. MG9000 je oprávněna v takovém případě započíst případnou pohledávku zákazníka na vrácení již zaplacené ceny akce nebo její části proti své pohledávce na odstupné nebo jakékoli jiné své pohledávce, tzn. zákazníkovi bude vrácen jen případný přeplatek. 

4.5 Zvýšení ceny akce

MG9000 je oprávněna jednostranně zvýšit cenu akce, pokud do 21. (jedenadvacátého) dne před zahájením dojde ke zvýšení

(i) ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot,

(ii) plateb spojených s dopravou jako jsou letištní, přístavní či jiné poplatky zahrnuté v ceně akce nebo

(iii) směnného kurzu české koruny použitého pro stanovení ceny akce v průměru o více než 10 %, a to vždy o příslušný rozdíl mezi původně kalkulovanými náklady na dotčené vstupy, tj. zpravidla k okamžiku zveřejnění nabídky příslušné akce na internetových stránkách MG9000, a zvýšenými náklady na jejich obstarání po zvýšení jejich ceny podle tohoto ustanovení. Zvýšení ceny akce podle tohoto článku není důvodem pro odstoupení zákazníka od Smlouvy.

5. Změna zájezdu, postoupení smlouvy

5.1 Změna zájezdu

MG9000 má právo navrhnout zákazníkovi změnu Smlouvy, zejména změnu programu, trasy či jiné podmínky akce nebo služeb, k jejímuž poskytnutí se ve Smlouvě zavázala, pokud ji k tomu nutí vnější okolnosti, např. nevyhovující stav počasí, živelná pohroma, epidemie, ozbrojený konflikt nebo jiné závažné ohrožení bezpečnosti v cílovém místě akce nebo nepředvídatelná změna vízových či jiných důležitých právních norem v relevantní zemi, případně smrt, vážné zranění, výšková nemoc, nevolnost nebo jiná vážná indispozice (včetně psychických stavů) účastníka akce nebo průvodce, anebo nepředvídatelné a významné dopravní omezení nebo jiná důležitá okolnost. Má-li být v důsledku změny Smlouvy změněna i cena zájezdu, uvede MG9000 v návrhu podle předchozí věty i výši nové ceny.

5.2 Postoupení Smlouvy

Zákazník je oprávněn postoupit Smlouvu na třetí osobu, pokud splňuje podmínky účasti na   příslušné akci. Změna je vůči MG9000 účinná okamžikem doručení oznámení postupitele s prohlášením postupníka, že s uzavřenou Smlouvou souhlasí. Oznámení je včasné, je-li doručeno alespoň 7 (sedm) dnů před zahájením akce. Postupitel a postupník jsou zavázáni společně a nerozdílně k zaplacení ceny akce a veškerých vícenákladů vzniklých v souvislosti se změnou účastníka akce, zejména za případnou změnu letenky. MG9000 je oprávněna za změnu účastníka akce účtovat jednorázový manipulační poplatek ve výši 500 Kč.  

6. Storno, zrušení zájezdu

6.1 Storno

Zákazník je oprávněn odstoupit od Smlouvy kdykoli před zahájením zájezdu. Odstoupí-li zákazník od Smlouvy z jiného důvodu než je porušení povinnosti MG9000, nebo odstoupí-li MG9000 od Smlouvy pro porušení povinnosti zákazníka, zaplatí zákazník MG9000 odstupné podle okamžiku oznámení odstoupení následovně: 

(i) více než 6 (šest) měsíců před sjednaným začátkem zájezdu – 10 % ceny zájezdu

(ii) méně než 6 (šest) měsíců před sjednaným začátkem zájezdu – 25 % ceny zájezdu

(iii) méně než 2 (dva) měsíce před sjednaným začátkem zájezdu – 50 % ceny zájezdu

(iv) méně než 1 (jeden) měsíc před sjednaným začátkem zájezdu – 100 % ceny zájezdu

Pro vyloučení pochybností pokud zákazník nenastoupí na zájezd nebo přeruší účast na zájezdu z jiného důvodu než pro porušení povinností MG9000, má MG9000 právo na odstupné ve výši 100 % ceny zájezdu.

6.2 Náhrada nákladů

V případě odstoupení nebo jiného ukončení Smlouvy z důvodů na straně zákazníka má MG9000 nárok též na náhradu nákladů, které již v souvislosti s účastí zákazníka na akci zaplatila. Náhrada nákladů podle tohoto ustanovení se platí vedle odstupného podle článku 6.1 těchto podmínek. Odstupné a náhrada nákladů podle tohoto článku však v souhrnu nikdy nepřekročí celkovou cenu akce a doprovodných služeb.

6.3 Nedosažení minimálního počtu účastníků

Realizace akce může být podmíněna dosažením minimálního počtu zákazníků. Tuto informaci uvede MG9000 zejména v podrobných pokynech k akce, kde uvede také lhůtu, v níž musí být zákazníkovi nejpozději oznámeno, že potřebného počtu účastníků nebylo dosaženo. Není-li v podrobných pokynech uvedeno jinak, činí tato lhůta 7 (sedm) dnů přede dnem sjednaného zahájení akce.

6.4 Zrušení akce předem

MG9000 je oprávněna rozhodnout kdykoli před zahájením akce, že se ruší, a to zejména s ohledem na nepříznivou předpověď počasí, stupeň lavinového nebezpečí apod. MG9000 se v takovém případě zavazuje v dobré víře jednat se zákazníky o možnosti realizace náhradní akce, případně o posunutí termínu. Pokud k dohodě mezi smluvními stranami podle předchozí věty nedojde, vrátí MG9000 zákazníkovi bez zbytečného odkladu vše, co od něho na úhradu ceny akce obdržela po odečtení již prokazatelně a rozumně vynaložených nákladů.

6.5 Zrušení akce v její průběhu

MG9000 je oprávněna dle svého profesionálního úsudku kdykoli během akce rozhodnout o přerušení či úplném zrušení pro příliš vysoké nebezpečí nebo pokud je to z jiného důvodu nezbytné, zejména pro nevhodné meteorologické podmínky, vysoký stupeň lavinového nebezpečí, negativní bezpečnostní situaci v cílové zemi či oblasti, znemožnění či podstatné ztížení dopravy do místa akce, zranění ve skupině atp. MG9000 se v těchto případech zavazuje se zákazníkem v dobré víře jednat o náhradní akci, změně programu nebo posunutí termínu. Pokud MG9000 zrušení akce v jejím průběhu nezavinila, nevzniká v těchto případech zákazníkům nárok na vrácení ceny ani jeho části, ani na jakoukoli jinou kompenzaci.

7. Příprava na akci, pravidla chování v jejím průběhu

7.1 Údaje o zákazníkovi

Zákazník prohlašuje, že v rámci rezervace nebo jinak MG9000 včas a pravdivě sdělil veškeré informace o své osobě, které by mohly ohrozit bezproblémový průběh akce, na kterou se přihlásil, případně na který ho přihlásila jiná osoba, zejména údaje o svém zdravotním stavu a dále, že veškeré údaje, které MG9000 sdělil, zejména o svých zkušenostech a o své aktuální kondici, jsou ve všech ohledech pravdivé a úplné.   

7.2 Očkování

Každý zákazník samostatně odpovídá za to, že si před akcí včas zajistí potřebné či doporučené očkování. MG9000 poskytne klientům pro tyto účely dle svého nejlepšího vědomí a zkušeností radu či pomoc.

7.3 Vybavení

Není-li zapůjčení vybavení, např. cepínu, maček, horolezeckých pomůcek apod., v ceně akce, odpovídá zákazník samostatně za to, že jeho vybavení na akci je v pořádku, vyhovuje příslušným technickým normám a certifikacím a že vyhovuje podrobným pokynům k akci. Není-li v programu akce výslovně zařazen nácvik zacházení s příslušným vybavením, odpovídá zákazník samostatně také za to, že s konkrétním vybavením dokáže samostatně v potřebném rozsahu zacházet a správně jej používat.   

7.4 Pojištění

Není-li to výslovně v ceně akce, zavazuje se zákazník mít sjednáno pojištění platné po celou dobu akce, které bude s dostatečnou výší limitu pojistného krytí pokrývat případ jakékoli nehody či události, kterou lze v souvislosti s účastí rozumně předpokládat, alespoň případné náklady záchranné či pátrací akce, léčebné výlohy a převoz pacienta či ostatků do České republiky, a to zejména včetně nehody či události během programu akce, který dle konkrétního programu může spadat do kategorie rizikových či mimořádně rizikových sportů či aktivit. MG9000 proto doporučuje klientovi výslovné vyjádření pojišťovny k programu akce a nastavení odpovídajících pojistných podmínek. MG9000 nebude v případě nehody nebo jiné takové události brát zřetel na to, zda zákazník má sjednáno dostatečné pojištění či nikoli. 

7.5 Zásada opatrnosti

Zákazník se zavazuje po celou dobu akce postupovat s maximální možnou opatrností a obezřetností tak, aby nedošlo ke škodám na jeho zdraví či majetku, ani ke škodám na zdraví či majetku třetích osob. MG9000 neodpovídá za jakékoli škody, které zákazník během akce způsobí.

7.6 Dodržování pokynů MG9000  

Zákazník se zavazuje během přípravy na akci a v jejím průběhu dodržovat pokyny MG9000 a jejích zástupců týkající se vedení akce.

7.7 Vyloučení ze zájezdu

MG9000 je oprávněna vyloučit zákazníka z akce, pokud je jeho účast na akci z jakéhokoli vážného důvodu nevhodná nebo obzvláště riziková, např. pro zdravotní potíže, nedostatek zkušeností či dovedností, nedostatečné vybavení apod., a to bez ohledu na zavinění, a dále v případě, že zákazník závažným způsobem nerespektuje pokyny MG9000, zejména jejích průvodců či horských vůdců, nebo jinak zásadně úmyslně ohrožuje či kazí zdárný průběh akce. V případě vyloučení z akce nevzniká zákazníkovi nárok na vrácení ceny nebo jeho části, ani na náhradu jiné platby, kterou v souvislosti se zájezdem uhradil.

7.8 Změna programu

MG9000 je dle aktuálních meteorologických podmínek, stupně lavinového nebezpečí a jiných objektivních rizik a dále dle skutečné výkonosti, zdravotního a psychického stavu skupiny oprávněna dle svého profesionálního úsudku kdykoli rozhodnout o změně programu akce. Zákazník prohlašuje, že je s tímto srozuměn, a to i pro případ, že změna programu akce bude vyvolána či zaviněna jinými účastníky, a že toto riziko změny programu zvýšené pohybem ve skupině přijímá bez nároku na slevu z ceny zájezdu nebo jinou kompenzaci. 

8. Vady akce, odpovědnost MG 9000

8.1 Vady zájezdu

MG9000 se zavazuje zajistit pro zákazníka akci v souladu se Smlouvou, tzn. celým smluvním rámcem, řádně a včas. Nemá-li akce dohodnuté vlastnosti, zajistí MG9000 neprodleně nápravu, ledaže by s tím byly spojeny neúměrné náklady. Vady akce zjištěné v průběhu zájezdu musí zákazník neprodleně oznámit MG9000, resp. jejímu zástupci tak, aby mohla být zajištěna okamžitá náprava. Jestliže okamžitá náprava není možná nebo to zástupce MG9000 odmítne, sepíší smluvní strany protokol o zjištěné vadě, navrženém způsobu řešení a rozhodnutí MG9000 v této věci.

8.2 Reklamace

MG9000 se zavazuje vyřídit veškeré reklamace do 30 (třiceti) dnů ode dne uplatnění reklamace, nebo do 30 (třiceti) dnů ode dne skončení akce, pokud byla reklamace uplatněna v průběhu akce a nebyla vyřešena na místě.   

8.3 Objektivní nebezpečí

Zákazník je srozuměn s tím, že horolezectví, alpinismus, expediční a výškové lezení, skialpinismus, freeride, heliskiing, lezení ledů, skalní lezení, VHT a jiné obdobné aktivity, stejně jako obecně pohyb v horách či skalním terénu, patří mezi rizikové aktivity, při nichž není možné ani při nejvyšší kvalifikaci a péči MG9000 zcela vyloučit riziko zranění či smrti. Toto ustanovení se považuje za varování před nebezpečím ve smyslu § 2896 Občanského zákoníku.

8.4 Odpovědnost MG 9000

MG9000 se zavazuje zajistit vedení a organizaci akce kvalifikovaným personálem a zajistit, že tyto osoby budou po celou dobu akce využívat ve prospěch zákazníka a jeho bezpečí své znalosti a dovednosti tak, aby minimalizovaly objektivní nebezpečí spojené s absolvováním akce. MG9000 neodpovídá za jakoukoli škodu, kterou nezavinila.  

9. Závěrečná ustanovení

9.1 Osobní údaje

Zákazník souhlasí s tím, aby MG9000 v nezbytném rozsahu zpracovávala veškeré poskytnuté osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, a dále aby je přiměřeným způsobem používala pro účely oslovování svých klientů a rozesílání oznámení o jí organizovaných akcích, případně jiných službách či aktivitách. 

9.2 Zprostředkování

Pro vyloučení pochybností, tyto Podmínky se nepoužijí v případě, že MG9000 pouze zprostředkuje uzavření smlouvy mezi zákazníkem a jiným samostatným subjektem či horským vůdcem. Takový smluvní vztah se řídí výhradně dohodou mezi zákazníkem a příslušným pořadatelem zájezdu či jiné akce, v jehož prospěch MG9000 uzavření smlouvy zprostředkovala.    

9.3 Účinnost

Tyto Podmínky jsou účinné ode dne 1. března 2018. 

Kontaktujte nás online